illustration
Blogitekstejä

Kuinka rohkeasti ja avoimesti uskot tulevaisuuteen?

Tulevaisuus on läsnä arjessa ja nykyhetkessä monin tavoin. Se on meissä kaikissa aikomuksina, haaveina, pelkoina ja odotuksina. Myös yritykset ovat tehneet strategian olettamuksille, joiden mukaan navigoidaan eteenpäin. Tulevaisuusajattelu on hyvin olennainen osa kaikkea toimintaa – joko tiedostamatonta tai tietoista. Maailman muutos on tempoilevaa ja siten vaatii organisaatioilta erityistä ja ennennäkemätöntä ketteryyttä. On erityisen tärkeää, ettei tulevaisuusajattelu jää vain johtoryhmän etuoikeudeksi, vaan ennakointi olisi systemaattisesti johdettua ja koko organisaation kattavaa toimintaa.  

Liiketoiminnan johtaminen on muutoksessa ja tiedostamme yhä paremmin, että työpaikalla ja bisneksessä vaikuttavat myös excelien ulkopuoliset asiat, joita taulukoihin harvemmin saa aseteltua kiitettävästi: tunteet, kohtaamiset, ajatustenvaihdot, uskomukset. Ne muokkaavat vahvasti lopputulosta. Mihin uskallat uskoa? Näin haastettiin sisäisessä tarinatyöpajassamme.

Tulevaisuutta voi sisällyttää liiketoimintaan monin tavoin ja eri menetelmin. Tulevaisuuden peruselementtejä ymmärretään jo laajasti: tulevaisuus tehdään tänään –mantra on varmasti käynyt tutuksi. Edessä olevat haasteet ovat systeemisiä, ja syy-seuraussuhteiden merkityksiä haarukoidaan entistä hanakammin – mutta myös ajattelua pitää harjoittaa kuin lihasta. Säännöllinen tulevaisuusajattelu onkin tärkeää, sillä pistemäiset pyrähdykset harvoin tuottavat samanlaista kilpailuetua. Tulevaisuusajattelun ei tarvitse olla kaavamaista, vaikka systemaattista tekemistä painotetaan. Matkaan voi lähteä myös kevyesti. Pääasia on kuitenkin, että aloittaa jostain.

Tulevaisuusmuotoilu siltaa ja sitouttaa

Tulevaisuusmuotoilu on ajattelumalli ja kokoelma räätälöityjä työkaluja, jotka ovat erottamaton osa arkista johtamista. Tulevaisuusmuotoilu tarjoaa keinoja tunkeutua, tutkiskella ja valmistautua tulevaisuuteen. Se tuulettaa ajatuksia, avartaa näkymiä ja luo uusia perspektiivejä. Tulevaisuusmuotoilun avulla saadaan niin pulssi maailmasta ja odotuksista kuin myös oman organisaation näkemyksellisyydestä, tahtotilasta ja tunneilmapiiristä tulevaisuuden suhteen. 

 Tulevaisuus on abstrakti asia, mutta tulevaisuusmuotoilun avulla pystymme siltaamaan näkemystä nykyhetkeen. Saamme valotettua erilaisia vaihtoehtoja, jotka auttavat tekemään abstraktista konkretiaa – näyttämään yhteistä suuntaa sekä johtamaan siihen tarvittavia toimenpiteitä. Se ei ole rakettitiedettä, vaan siltojen rakentamista eri ymmärrysten, tahojen, siilojen, osapuolten ja ajatusten välille. Tulevaisuustuulettelu ei näy heti viivan alla, mutta luo kaivattua resilienssiä organisaatioon. On tärkeää sitouttaa koko henkilöstöä ja mahdollistaa erilaisten ajatusten kuuluminen. Yhdessä tekeminen luo myös hyvää maastoa avoimuudelle ja innostukselle. Ehkäpä myös epävarmuus ja pelko rajautuu kauemmaksi, kun asioita tarkastellaan yhdessä mahdollisuuksien kautta. 

Ei työtä ilman tulevaisuutta tulevaisuuskestävyys korostuu kaikessa tekemisessä

Tulevaisuusajattelusta on monelle ja moneksi. Yritysjohtajat voivat kaivata tukea niin päätöksentekoon, näkemyksen luomiseen kuin vision rakentamiseenkin. Markkinointiin tulevaisuusajattelu luo pohjaa ja tukea suunnalle ja ilmiöille sekä antaa elementtejä erottautumiseen ja brändin rakentamiseen. Työntekijät voivat kokea turvallisuuden tunnetta ja yhteenkuuluvuutta ja sitoutuneisuutta, kun ymmärtävät tulevaisuuden ja oman roolinsa sen tekemisessä. Myös pelot hälvenevät päämääräsuuntautuneisuuden myötä. Tulevaisuus näyttäytyy hallittavampana eri vaihtoehtoineen.

Dataan perustuva päätöksenteko pohjaa aina menneisyyteen, kun taas tulevaisuustieto on aina näkemystietoa. Talouden johtamisessa voisi ajatella, että numeroilla johtaminen ilman visiota on yhtä vaarallista, kuin pelkän abstraktin vision varassa poukkoilu. Numerot luovat turvaa, mutta myös todentavat valitun suunnan merkityksellisyyttä, tehokkuutta ja osumatarkkuutta. Myynnille, joka käy asiakasrajapinnassa jatkuvia keskusteluja, on oleellista olla relevantti nyt, mutta myös tulevaisuudessa. Unohtamatta asiakkaita, joille on hyvä valottaa myös näkemyksiä tulevista suunnista ja mahdollisuuksista. Siten asiakkuuden jatkuminen on mielekästä ja hyödyllistä molemmille osapuolille.

Tulevaisuuspohdinnot ja -tulkinnat lonkeroituvat kaikkialle organisaatioiden funktioihin ja näin johtavat parempaan tulevaisuuskestävyyteen. Vanha viisaus pätee tässäkin: valmiiksi mietitty on jo puoliksi tehty. Konteksti tietenkin määrittää aikahorisonttia ja tulevaisuuden tulokulmia, mutta yhteinen tekeminen johtaa näkemyksellisempään ja reaktiokykyisempään toimintaan, proaktiivisen tulevaisuusimuiseen organisaatioon. 

Kuinka tulkitset aaltoja tulevaisuus avartaa mielen liikkumatilan

Muutoksesta on tullut jatkuvaa, ja siten muutosjohtamisen työkaluja tarvitaan yhä enemmän johtamisessa. Ennakointi- ja tulevaisuusorientoituvuus on yksi työkalu muutosjohtamiselle. Se on systeemistä, inspiroivaa ja ohjaa löytämään ratkaisuja ja toivoa erilaisiin tilanteisiin. Tulevaisuus avartaa mielen liikkumatilan vapaampaan ajatteluun. Tulevaisuusorientoituvuus on eräänlainen luovuuden työkalu, jonka avulla voidaan ohittaa se, miten asiat on aina tehty. 

Yrityksissä tapahtuu kehitystä koko ajan. Asioita pyritään tekemään entistä paremmin ja paremmalla laadulla, mutta millaisella ambitiotasolla kehitystyötä tehdään? Ollaanko muutosten suhteen responsiivisia vai proaktiivisia? Keinutaanko aaltojen mukana vai yritetäänkö luoda aaltoja? Molemmissa on tällä hetkellä omat haasteensa – (risti)aallokko näyttäytyy hyvin tyrskyisänä, ja oman aallon luominenkin vaatii ponnisteluja sekä hyvin tarkkaa markkinan ja asiakkaiden kuuntelua. 

Kuinka kauan vanhat keinot toimivat? Ja kuinka kauan kestää tuoda uutta ajattelua organisaatioon? Siinä yhtälössä on varmasti meille kaikille pohdittavaa – uusiudummeko omasta innostamme vai selkä seinää vasten?

Lue myös, miten asiakkaita varten kehittämämme Tulevaisuusmuotoilun työpaja inspiroi ja tuo uutta näkökulmaa muutosjohtamiseen.

Haluatko kuulla lisää tästä aiheesta? Jätä yhteystietosi niin olemme yhteydessä.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.